ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภูออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,147,681

  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

                ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษา ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดขึ้นทั่วประเทศเพื่อการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกการให้บริการและความช่วยเหลืออื่นใดที่เกี่ยวข้องการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาล สถานศึกษา ครอบครัวคนพิการ
                กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่อาคารชั่วคราวภายในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยในครั้งแรก มีนายเรืองเวช ผาสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ ต่อมาในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๔๕ นายพงษ์ศักดิ์ พงสุพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
                วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายสันติ  ฤาไชย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
                วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ย้ายเข้าอยู่ที่  อาคาร อนาลโย ชั้น๒ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีพื้นที่ใช้สอย ๘๔๐ ตารางเมตร
                วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และอาคารให้บริการกับคนพิการ ตั้งอยู่ที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่ทั้งหมด ๗ ไร่ ๑ งาน ๐๑.๐ ตารางวา เปิดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ มีผู้มารับบริการประเภทหมุนเวียนไป-กลับ รวมถึงการสนับสนุนการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาในรูปแบบคูปองการศึกษาให้แก่โรงเรียนเรียนร่วมในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู รวมถึงการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการเรื้อรังในโรงพยาบาล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองและประสานสถานศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อการส่งต่อสำหรับเด็กพิการทางการศึกษาทุกประเภท ต่อมาในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ นายอนุ  เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จนถึงปัจจุบัน

                ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ให้บริการนักเรียนที่มีความบกพร่องทั้ง ๙ ประเภท  โดยจัดรูปแบบการให้บริการ  ดังนี้
                ๑)  แบบไป – กลับ  กลุ่มหมุนเวียน
                ๒)  แบบเรียนอยู่กับบ้าน 
                ๓)  ในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม
                ๔)  เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยาบาล
โดยให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และการเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อ พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทุกประเภท ประสานการจัดการเรียนร่วม เป็นศูนย์วิชาการและสารสนเทศ จัดบริการ สื่อ  และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  และบริการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆ มารับบริการที่ศูนย์ฯ เฉลี่ยวันละประมาณ  ๕๐ - ๗๐  คน

เครือข่ายการศึกษา

                หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู
                ๑)  มูลนิธิศรีบุญเรืองเพื่อคนพิการ
                ๒)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด
                ๓)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต  ๒ และสถานศึกษาในสังกัด
                ๔)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๙ และสถานศึกษาในสังกัด
                ๕)  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
                ๖)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
                ๗)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
                ๘)  สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดหนองบัวลำภู
                ๙)  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
                ๑๐)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เขตพื้นที่ให้บริการ

 

ที่

เขตพื้นที่บริการ

เขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัด

อำเภอ

สพม.

สพป.

หนองบัวลำภู

เมืองหนองบัวลำภู

๑๙

หนองบัวลำภู

ศรีบุญเรือง

๑๙

หนองบัวลำภู

โนนสัง

๑๙

หนองบัวลำภู

นากลาง

๑๙

หนองบัวลำภู

นาวัง

๑๙

หนองบัวลำภู

สุวรรณคูหา

๑๙


 ทำเนียบผู้บริหารตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

                (๑)   นายเรืองเวช   ผาสุข
                        รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
                        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๔๓  ถึง  พ.ศ. ๒๕๔๕
                (๒)   นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์สุพรรณ
                        รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 
                        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ถึง  ๒๕๕๑
                (๓)   นายสันติ   ฤาไชย
                        ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
                        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ถึง  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕
                (๔)   นายอนุ   เหมือนอินทร์
                        ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
                        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึง  ปัจจุบัน
 

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dankhun2/domains/school.com/public_html/core_main/module/footer/footer.php on line 4
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
Tel : 042-378452  Fax : 042-378452
Email : nbpspecial@gmail.com | Facebook : nbpspecial
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.