ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภูออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,147,744

  หน้าแรก     เกี่ยวกับศูนย์ฯ 

เกี่ยวกับศูนย์ฯ
เกี่ยวกับศูนย์ฯ  
แนวทางการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ปรัชญาการจัดการศึกษา พัฒนาคนพิการให้พึ่งตนเองได้อย่างอิสระ และมีความสุข วิสัยทัศน์ “พัฒนาศักยภาพเด็กพิการให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงร่วมมือกับทุกภาคส่วน นำความรู้คู่ชุมชน ฝึกฝนครูมืออาชีพ สู่มาตรฐานการประกันคุณภาพ” พันธกิจ ๑. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการ ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ ๓. ประสานความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ๔. สร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการสู่ชุมชน เพื่อมุ่งพัฒนาผู้พิการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๕. พัฒนาระบบบริหารงานให้เป็นไปตามกระบวนการ การประกันคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการตามหลักสูตรสถานศึกษา ๒. ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน องค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ๓. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ ๕. ระบบบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูตามแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) สนับสนุนส่งเสริมการฟื้นฟู คนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างเจตคติที่ดีต่อชุมชน กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของศูนย์ให้มีมาตรฐาน และมุ้งสู่การประกันคุณภาพ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๕ ประสานสัมพันธ์ สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคนพิการ แผนภูมิโครงสร้างการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dankhun2/domains/school.com/public_html/core_main/module/footer/footer.php on line 4
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
Tel : 042-378452  Fax : 042-378452
Email : nbpspecial@gmail.com | Facebook : nbpspecial
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.